one value


One man One vote, One vote One Value

?एक व्यक्ती : एक मत, एक मत : एक मूल्य ( One man One vote, One vote One Value )? डॉ.बाबासाहेब म्हणतात— ” कायदेमंडळावर योग्य उमेदवार निवडून देण्यासाठी आपणास मताचा अधिकार आहे हा अधिकार फार महत्त्वाचा व मोठा आहे. तेव्हा आपल्या मताची बहुमोल शक्ती भलत्याच ठिकाणी वाया जाता कामा नये. […]