message


बाबासाहेबांचा आपल्या अनुयायांना अतिशय महत्वाचा संदेश

? बाबासाहेबांचा आपल्या अनुयायांना अतिशय महत्वाचा संदेश? “ज्या समाजात नीतीमत्ता अशा प्रकारची आहे की, ज्या कारणामुळे समाज एकवट होतो ती करणे स्तुत्य धरली जातात व ज्या कारणामुळे समाज दुभंग होतो ती करणे निंद्य निंदाजनक मानली जातात त्या समाजास जीवनकलहात यशप्राप्ती झाल्याशिवाय राहणार नाही. व ज्या समाजाची नीतीमत्ता अशा प्रकारची आहे […]