Communism


साम्यवाद (Communism) कि बौद्धवाद (Buddhism) 1

? उघडा डोळे वाचा नीट ? साम्यवाद (Communism) कि बौद्धवाद (Buddhism) ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या भाषणात म्हणतात…? साम्यवाद (Communism) जी जीवनप्रणाली सांगते त्या जीवनप्रणालीपेक्षा बौद्धधम्माने (Buddhism) सांगितलेली जीवनप्रणाली उत्कृष्ट व सरस आहे, अशी प्रशंसा जो पर्यंत बौद्ध राष्ट्रातील तरुण पिढी करीत नाही तो पर्यंत बौद्ध धर्माचे भवितव्य उज्वल आहे […]