Daily Archives: 27/09/2016


महार कोण आहेत ?

महार कोण आहेत ?   Mr. Wilson यांनी मांडलेल्या मतानुसार ‘महाराष्ट्र’  हे नाव महार या नावामुळे पडले आणि म्हणून महारांचे राष्ट्र ते महाराष्ट्र असे त्यांचे मत आहे आणि या आपल्या मतास दुजोरा देतांना ते जे उदाहरण देतात जसे गुजराष्ट्र, गुजरांचे राष्ट्र, सौराष्ट्र हे सौराजांचे राष्ट्र इत्यादी. परंतु  या विधानावर आक्षेप […]